Molecular Basis of Gain-of-Function LEOPARD Syndrome-Associated SHP2 Mutations

June 17th, 2014 by Zhi-Hong Yu, Ruo-Yu Zhang, Chad D. Walls, Lan Chen, Sheng Zhang, Li Wu, Sijiu Liu and Zhong-Yin Zhang

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi5002695