An enzymatic [4+2] cyclization cascade creates the pentacyclic core of pyrroindomycins

March 2nd, 2015 by Zhenhua Tian

Nature Chemical Biology 11, 259 (2015). doi:10.1038/nchembio.1769

Authors: Zhenhua Tian, Peng Sun, Yan Yan, Zhuhua Wu, Qingfei Zheng, Shuaixiang Zhou, Hua Zhang, Futao Yu, Xinying Jia, Dandan Chen, Attila Mándi, Tibor Kurtán & Wen Liu

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on An enzymatic [4+2] cyclization cascade creates the pentacyclic core of pyrroindomycins