[ASAP] Metabolic Engineering of <italic toggle=”yes”>Escherichia coli</italic> for High-Yield Production of (<italic toggle=”yes”>R</italic>)-1,3-Butanediol

July 14th, 2021 by Yu Liu, Xuecong Cen, Dehua Liu, and Zhen Chen

TOC Graphic

ACS Synthetic Biology
DOI: 10.1021/acssynbio.1c00144
  • Posted in ACS Synthetic Biology, Publications
  • Comments Off on [ASAP] Metabolic Engineering of <italic toggle=”yes”>Escherichia coli</italic> for High-Yield Production of (<italic toggle=”yes”>R</italic>)-1,3-Butanediol