Addendum: Interception of teicoplanin oxidation intermediates yields new antimicrobial scaffolds

April 17th, 2015 by Yu-Chen Liu

Nature Chemical Biology 11, 361 (2015). doi:10.1038/nchembio0515-361

Author: Yu-Chen Liu, Yi-Shan Li, Syue-Yi Lyu, Li-Jen Hsu, Yu-Hou Chen, Yu-Ting Huang, Hsiu-Chien Chan, Chuen-Jiuan Huang, Gan-Hong Chen, Chia-Cheng Chou, Ming-Daw Tsai & Tsung-Lin Li

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Addendum: Interception of teicoplanin oxidation intermediates yields new antimicrobial scaffolds