Modular construction of mammalian gene circuits using TALE transcriptional repressors

February 2nd, 2015 by Yinqing Li

Nature Chemical Biology 11, 207 (2015). doi:10.1038/nchembio.1736

Authors: Yinqing Li, Yun Jiang, He Chen, Weixi Liao, Zhihua Li, Ron Weiss & Zhen Xie

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Modular construction of mammalian gene circuits using TALE transcriptional repressors