Rutaecarpine Analogues Reduce Lipid Accumulation in Adipocytes via Inhibiting Adipogenesis/Lipogenesis with AMPK Activation and UPR Suppression

April 23rd, 2015 by Ying-Chun Chen, Xiao-Yi Zeng, Yan He, Hong Liu, Bin Wang, Han Zhou, Jian-Wen Chen, Pei-Qing Liu, Lian-Quan Gu, Ji-Ming Ye and Zhi-Shu Huang

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/acschembio.5b00242
  • Posted in ACS Chemical Biology, Publications
  • Comments Off on Rutaecarpine Analogues Reduce Lipid Accumulation in Adipocytes via Inhibiting Adipogenesis/Lipogenesis with AMPK Activation and UPR Suppression