Enzyme-catalyzed cationic epoxide rearrangements in quinolone alkaloid biosynthesis

January 23rd, 2017 by Yi Zou

Nature Chemical Biology 13, 325 (2017). doi:10.1038/nchembio.2283

Authors: Yi Zou, Marc Garcia-Borràs, Mancheng C Tang, Yuichiro Hirayama, Dehai H Li, Li Li, Kenji Watanabe, K N Houk & Yi Tang

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Enzyme-catalyzed cationic epoxide rearrangements in quinolone alkaloid biosynthesis