Ultrafast Water Dynamics at the Interface of the Polymerase–DNA Binding Complex

August 15th, 2014 by Yi Yang, Yangzhong Qin, Qing Ding, Marina Bakhtina, Lijuan Wang, Ming-Daw Tsai and Dongping Zhong

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi500810a