Interactions That Influence the Binding of Synthetic Heparan Sulfate Based Disaccharides to Fibroblast Growth Factor-2

June 26th, 2014 by Yi-Ching Li, I-Hsin Ho, Chiao-Chu Ku, Yong-Qing Zhong, Yu-Peng Hu, Zhi-Geng Chen, Chun-Yen Chen, Wei-Chen Lin, Medel Manuel L. Zulueta, Shang-Cheng Hung, Min-Guan Lin, Cheng-Chung Wang and Chwan-Deng Hsiao

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb500298q
  • Posted in ACS Chemical Biology, Publications
  • Comments Off on Interactions That Influence the Binding of Synthetic Heparan Sulfate Based Disaccharides to Fibroblast Growth Factor-2