De novo biosynthesis of terminal alkyne-labeled natural products

December 22nd, 2014 by Xuejun Zhu

Nature Chemical Biology 11, 115 (2015). doi:10.1038/nchembio.1718

Authors: Xuejun Zhu, Joyce Liu & Wenjun Zhang