Quantitative Imaging of Glutathione in Live Cells Using a Reversible Reaction-Based Ratiometric Fluorescent Probe

January 6th, 2015 by Xiqian Jiang, Yong Yu, Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Hui Chen, Xianzhou Song, Alexander J. Matzuk, Shaina L. Carroll, Xiao Tan, Antons Sizovs, Ninghui Cheng, Meng C. Wang and Jin Wang

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb500986w
  • Posted in ACS Chemical Biology, Publications
  • Comments Off on Quantitative Imaging of Glutathione in Live Cells Using a Reversible Reaction-Based Ratiometric Fluorescent Probe