Terazosin activates Pgk1 and Hsp90 to promote stress resistance

November 10th, 2014 by Xinping Chen

Nature Chemical Biology 11, 19 (2015). doi:10.1038/nchembio.1657

Authors: Xinping Chen, Chunyue Zhao, Xiaolong Li, Tao Wang, Yizhou Li, Cheng Cao, Yuehe Ding, Mengqiu Dong, Lorenzo Finci, Jia-huai Wang, Xiaoyu Li & Lei Liu