Genetically encoding phosphotyrosine and its nonhydrolyzable analog in bacteria

June 12th, 2017 by Xiaozhou Luo

Nature Chemical Biology 13, 845 (2017). doi:10.1038/nchembio.2405

Authors: Xiaozhou Luo, Guangsen Fu, Rongsheng E Wang, Xueyong Zhu, Claudio Zambaldo, Renhe Liu, Tao Liu, Xiaoxuan Lyu, Jintang Du, Weimin Xuan, Anzhi Yao, Sean A Reed, Mingchao Kang, Yuhan Zhang, Hui Guo, Chunhui Huang, Peng-Yu Yang, Ian A Wilson, Peter G Schultz & Feng Wang

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Genetically encoding phosphotyrosine and its nonhydrolyzable analog in bacteria