Selective recognition of histone crotonylation by double PHD fingers of MOZ and DPF2

October 24th, 2016 by Xiaozhe Xiong

Nature Chemical Biology 12, 1111 (2016). doi:10.1038/nchembio.2218

Authors: Xiaozhe Xiong, Tatyana Panchenko, Shuang Yang, Shuai Zhao, Peiqiang Yan, Wenhao Zhang, Wei Xie, Yuanyuan Li, Yingming Zhao, C David Allis & Haitao Li

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Selective recognition of histone crotonylation by double PHD fingers of MOZ and DPF2