Transcriptome-wide mapping reveals reversible and dynamic N1-methyladenosine methylome

February 10th, 2016 by Xiaoyu Li

Nature Chemical Biology 12, 311 (2016). doi:10.1038/nchembio.2040

Authors: Xiaoyu Li, Xushen Xiong, Kun Wang, Lixia Wang, Xiaoting Shu, Shiqing Ma & Chengqi Yi

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Transcriptome-wide mapping reveals reversible and dynamic N1-methyladenosine methylome

Chemical pulldown reveals dynamic pseudouridylation of the mammalian transcriptome

June 15th, 2015 by Xiaoyu Li

Nature Chemical Biology 11, 592 (2015). doi:10.1038/nchembio.1836

Authors: Xiaoyu Li, Ping Zhu, Shiqing Ma, Jinghui Song, Jinyi Bai, Fangfang Sun & Chengqi Yi

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Chemical pulldown reveals dynamic pseudouridylation of the mammalian transcriptome