MEGA (Multiple Essential Genes Assembling) Deletion and Replacement Method for Genome Reduction in Escherichia coli

December 17th, 2014 by Xiaoli Xue, Tao Wang, Peng Jiang, Yangyang Shao, Min Zhou, Li Zhong, Ronghai Wu, Jianting Zhou, Haiyang Xia, Guoping Zhao and Zhongjun Qin

TOC Graphic

ACS Synthetic Biology
DOI: 10.1021/sb500324p
  • Posted in ACS Synthetic Biology, Publications
  • Comments Off on MEGA (Multiple Essential Genes Assembling) Deletion and Replacement Method for Genome Reduction in Escherichia coli