Activation of BNGR-A24 by Direct Interaction with Tachykinin-Related Peptides from the Silkworm Bombyx mori Leads to the Gq- and Gs-Coupled Signaling Cascades

October 16th, 2014 by Xiaobai He, Jiashu Zang, Xiangmei Li, Jiajie Shao, Huipeng Yang, Jingwen Yang, Haishan Huang, Linjie Chen, Liangen Shi, Chenggang Zhu, Guozheng Zhang and Naiming Zhou

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi5007207