An allosteric PRC2 inhibitor targeting the H3K27me3 binding pocket of EED

January 30th, 2017 by Wei Qi

Nature Chemical Biology 13, 381 (2017). doi:10.1038/nchembio.2304

Authors: Wei Qi, Kehao Zhao, Justin Gu, Ying Huang, Youzhen Wang, Hailong Zhang, Man Zhang, Jeff Zhang, Zhengtian Yu, Ling Li, Lin Teng, Shannon Chuai, Chao Zhang, Mengxi Zhao, HoMan Chan, Zijun Chen, Douglas Fang, Qi Fei, Leying Feng, Lijian Feng, Yuan Gao, Hui Ge, Xinjian Ge, Guobin Li, Andreas Lingel, Ying Lin, Yueqin Liu, Fangjun Luo, Minlong Shi, Long Wang, Zhaofu Wang, Yanyan Yu, Jue Zeng, Chenhui Zeng, Lijun Zhang, Qiong Zhang, Shaolian Zhou, Counde Oyang, Peter Atadja & En Li

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on An allosteric PRC2 inhibitor targeting the H3K27me3 binding pocket of EED