Orphan nuclear receptor TR3 acts in autophagic cell death via mitochondrial signaling pathway

December 8th, 2013 by Wei-jia Wang

Nature Chemical Biology 10, 133 (2014). doi:10.1038/nchembio.1406

Authors: Wei-jia Wang, Yuan Wang, Hang-zi Chen, Yong-zhen Xing, Feng-wei Li, Qian Zhang, Bo Zhou, Hong-kui Zhang, Jie Zhang, Xue-li Bian, Li Li, Yuan Liu, Bi-xing Zhao, Yan Chen, Rong Wu, An-zhong Li, Lu-ming Yao, Ping Chen, Yi Zhang, Xu-yang Tian, Friedrich Beermann, Mian Wu, Jiahuai Han, Pei-qiang Huang, Tianwei Lin & Qiao Wu

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Orphan nuclear receptor TR3 acts in autophagic cell death via mitochondrial signaling pathway