Corrigendum: Structural basis of enzymatic benzene ring reduction

September 17th, 2015 by Tobias Weinert

Nature Chemical Biology 11, 815 (2015). doi:10.1038/nchembio1015-815a

Author: Tobias Weinert, Simona G Huwiler, Johannes W Kung, Sina Weidenweber, Petra Hellwig, Hans-Joachim Stärk, Till Biskup, Stefan Weber, Julien J H Cotelesage, Graham N George, Ulrich Ermler & Matthias Boll

Erratum: Structural basis of enzymatic benzene ring reduction

August 18th, 2015 by Tobias Weinert

Nature Chemical Biology 11, 741 (2015). doi:10.1038/nchembio0915-741d

Author: Tobias Weinert, Simona G Huwiler, Johannes W Kung, Sina Weidenweber, Petra Hellwig, Hans-Joachim Stärk, Till Biskup, Stefan Weber, Julien J H Cotelesage, Graham N George, Ulrich Ermler & Matthias Boll

Structural basis of enzymatic benzene ring reduction

June 29th, 2015 by Tobias Weinert

Nature Chemical Biology 11, 586 (2015). doi:10.1038/nchembio.1849

Authors: Tobias Weinert, Simona G Huwiler, Johannes W Kung, Sina Weidenweber, Petra Hellwig, Hans-Joachim Stärk, Till Biskup, Stefan Weber, Julien J H Cotelesage, Graham N George, Ulrich Ermler & Matthias Boll