Femtosecond Dynamics of Short-Range Protein Electron Transfer in Flavodoxin

December 9th, 2013 by Ting-Fang He, Lijun Guo, Xunmin Guo, Chih-Wei Chang, Lijuan Wang and Dongping Zhong

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi401137u