Selective degradation of splicing factor CAPERα by anticancer sulfonamides

April 24th, 2017 by Taisuke Uehara

Nature Chemical Biology 13, 675 (2017). doi:10.1038/nchembio.2363

Authors: Taisuke Uehara, Yukinori Minoshima, Koji Sagane, Naoko Hata Sugi, Kaoru Ogawa Mitsuhashi, Noboru Yamamoto, Hiroshi Kamiyama, Kentaro Takahashi, Yoshihiko Kotake, Mai Uesugi, Akira Yokoi, Atsushi Inoue, Taku Yoshida, Miyuki Mabuchi, Akito Tanaka & Takashi Owa

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Selective degradation of splicing factor CAPERα by anticancer sulfonamides