A selective USP1–UAF1 inhibitor links deubiquitination to DNA damage responses

February 16th, 2014 by Qin Liang

Nature Chemical Biology 10, 298 (2014). doi:10.1038/nchembio.1455

Authors: Qin Liang, Thomas S Dexheimer, Ping Zhang, Andrew S Rosenthal, Mark A Villamil, Changjun You, Qiuting Zhang, Junjun Chen, Christine A Ott, Hongmao Sun, Diane K Luci, Bifeng Yuan, Anton Simeonov, Ajit Jadhav, Hui Xiao, Yinsheng Wang, David J Maloney & Zhihao Zhuang

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on A selective USP1–UAF1 inhibitor links deubiquitination to DNA damage responses