Autopalmitoylation of TEAD proteins regulates transcriptional output of the Hippo pathway

February 22nd, 2016 by PuiYee Chan

Nature Chemical Biology 12, 282 (2016). doi:10.1038/nchembio.2036

Authors: PuiYee Chan, Xiao Han, Baohui Zheng, Michael DeRan, Jianzhong Yu, Gopala K Jarugumilli, Hua Deng, Duojia Pan, Xuelian Luo & Xu Wu

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Autopalmitoylation of TEAD proteins regulates transcriptional output of the Hippo pathway