Klebsazolicin inhibits 70S ribosome by obstructing the peptide exit tunnel

August 28th, 2017 by Mikhail Metelev

Nature Chemical Biology 13, 1129 (2017). doi:10.1038/nchembio.2462

Authors: Mikhail Metelev, Ilya A Osterman, Dmitry Ghilarov, Nelli F Khabibullina, Alexander Yakimov, Konstantin Shabalin, Irina Utkina, Dmitry Y Travin, Ekaterina S Komarova, Marina Serebryakova, Tatyana Artamonova, Mikhail Khodorkovskii, Andrey L Konevega, Petr V Sergiev, Konstantin Severinov & Yury S Polikanov

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Klebsazolicin inhibits 70S ribosome by obstructing the peptide exit tunnel