Melatonin Receptor Type 1 Signals to Extracellular Signal-Regulated Kinase 1 and 2 via Gi and Gs Dually Coupled Pathways in HEK-293 Cells

April 21st, 2014 by Linjie Chen, Xiaobai He, Yaping Zhang, Xiaopan Chen, Xiangru Lai, Jiajie Shao, Ying Shi and Naiming Zhou

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/bi500092e