Impeding the interaction between Nur77 and p38 reduces LPS-induced inflammation

March 30th, 2015 by Li Li

Nature Chemical Biology 11, 339 (2015). doi:10.1038/nchembio.1788

Authors: Li Li, Yuan Liu, Hang-zi Chen, Feng-wei Li, Jian-feng Wu, Hong-kui Zhang, Jian-ping He, Yong-zhen Xing, Yan Chen, Wei-jia Wang, Xu-yang Tian, An-zhong Li, Qian Zhang, Pei-qiang Huang, Jiahuai Han, Tianwei Lin & Qiao Wu

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Impeding the interaction between Nur77 and p38 reduces LPS-induced inflammation