A chemical-inducible CRISPR–Cas9 system for rapid control of genome editing

September 12th, 2016 by Kaiwen Ivy Liu

Nature Chemical Biology 12, 980 (2016). doi:10.1038/nchembio.2179

Authors: Kaiwen Ivy Liu, Muhammad Nadzim Bin Ramli, Cheok Wei Ariel Woo, Yuanming Wang, Tianyun Zhao, Xiujun Zhang, Guo Rong Daniel Yim, Bao Yi Chong, Ali Gowher, Mervyn Zi Hao Chua, Jonathan Jung, Jia Hui Jane Lee & Meng How Tan

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on A chemical-inducible CRISPR–Cas9 system for rapid control of genome editing