Computational Design of a Time-Dependent Histone Deacetylase 2 Selective Inhibitor

January 2nd, 2015 by Jingwei Zhou, Min Li, Nanhao Chen, Shenglong Wang, Hai-Bin Luo, Yingkai Zhang and Ruibo Wu

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb500767c