Novel Inhibitors of Human DOPA Decarboxylase Extracted from Euonymus glabra Roxb.

February 10th, 2014 by Jie Ren, Yuanyuan Zhang, Huizi Jin, Jing Yu, Yueyang Zhou, Fang Wu and Weidong Zhang

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb500009r