A METTL3–METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine methylation

December 6th, 2013 by Jianzhao Liu

Nature Chemical Biology 10, 93 (2014). doi:10.1038/nchembio.1432

Authors: Jianzhao Liu, Yanan Yue, Dali Han, Xiao Wang, Ye Fu, Liang Zhang, Guifang Jia, Miao Yu, Zhike Lu, Xin Deng, Qing Dai, Weizhong Chen & Chuan He

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on A METTL3–METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine methylation