De Novo Biosynthesis of Glutarate via α-Keto Acid Carbon Chain Extension and Decarboxylation Pathway in Escherichia coli

June 23rd, 2017 by Jian Wang, Yifei Wu, Xinxiao Sun, Qipeng Yuan and Yajun Yan

TOC Graphic

ACS Synthetic Biology
DOI: 10.1021/acssynbio.7b00136
  • Posted in ACS Synthetic Biology, Publications
  • Comments Off on De Novo Biosynthesis of Glutarate via α-Keto Acid Carbon Chain Extension and Decarboxylation Pathway in Escherichia coli