Mechanism of Drug–Drug Interactions Mediated by Human Cytochrome P450 CYP3A4 Monomer

March 25th, 2015 by Ilia G. Denisov, Yelena V. Grinkova, Javier L. Baylon, Emad Tajkhorshid and Stephen G. Sligar

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/acs.biochem.5b00079