Selective in vivo metabolic cell-labeling-mediated cancer targeting

February 13th, 2017 by Hua Wang

Nature Chemical Biology 13, 415 (2017). doi:10.1038/nchembio.2297

Authors: Hua Wang, Ruibo Wang, Kaimin Cai, Hua He, Yang Liu, Jonathan Yen, Zhiyu Wang, Ming Xu, Yiwen Sun, Xin Zhou, Qian Yin, Li Tang, Iwona T Dobrucki, Lawrence W Dobrucki, Eric J Chaney, Stephen A Boppart, Timothy M Fan, Stéphane Lezmi, Xuesi Chen, Lichen Yin & Jianjun Cheng