Sequence-Based Prediction of Cysteine Reactivity Using Machine Learning

October 26th, 2017 by Haobo Wang, Xuemin Chen, Can Li, Yuan Liu, Fan Yang and Chu Wang

TOC Graphic

Biochemistry
DOI: 10.1021/acs.biochem.7b00897