Peptidomimetic inhibitors of APC–Asef interaction block colorectal cancer migration

July 24th, 2017 by Haiming Jiang

Nature Chemical Biology 13, 994 (2017). doi:10.1038/nchembio.2442

Authors: Haiming Jiang, Rong Deng, Xiuyan Yang, Jialin Shang, Shaoyong Lu, Yanlong Zhao, Kun Song, Xinyi Liu, Qiufen Zhang, Yu Chen, Y Eugene Chinn, Geng Wu, Jian Li, Guoqiang Chen, Jianxiu Yu & Jian Zhang

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Peptidomimetic inhibitors of APC–Asef interaction block colorectal cancer migration