Next-Generation DNA-Functionalized Quantum Dots as Biological Sensors

January 4th, 2018 by Ganglin Wang, Zhi Li and Nan Ma

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/acschembio.7b00887