Structural and Functional Analysis of the Loading Acyltransferase from Avermectin Modular Polyketide Synthase

January 22nd, 2015 by Fen Wang, Yanjie Wang, Junjie Ji, Zhan Zhou, Jingkai Yu, Hua Zhu, Zhiguo Su, Lixin Zhang and Jianting Zheng

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb500873k
  • Posted in ACS Chemical Biology, Publications
  • Comments Off on Structural and Functional Analysis of the Loading Acyltransferase from Avermectin Modular Polyketide Synthase