Small-molecule targeting of a diapophytoene desaturase inhibits S. aureus virulence

January 18th, 2016 by Feifei Chen

Nature Chemical Biology 12, 174 (2016). doi:10.1038/nchembio.2003

Authors: Feifei Chen, Hongxia Di, Youxin Wang, Qiao Cao, Bin Xu, Xue Zhang, Nana Yang, Guijie Liu, Cai-Guang Yang, Yong Xu, Hualiang Jiang, Fulin Lian, Naixia Zhang, Jian Li & Lefu Lan

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Small-molecule targeting of a diapophytoene desaturase inhibits S. aureus virulence