Acetylation of Aurora B by TIP60 ensures accurate chromosomal segregation

February 1st, 2016 by Fei Mo

Nature Chemical Biology 12, 226 (2016). doi:10.1038/nchembio.2017

Authors: Fei Mo, Xiaoxuan Zhuang, Xing Liu, Phil Y Yao, Bo Qin, Zeqi Su, Jianye Zang, Zhiyong Wang, Jiancun Zhang, Zhen Dou, Changlin Tian, Maikun Teng, Liwen Niu, Donald L Hill, Guowei Fang, Xia Ding, Chuanhai Fu & Xuebiao Yao

  • Posted in Nat Chem Biol, Publications
  • Comments Off on Acetylation of Aurora B by TIP60 ensures accurate chromosomal segregation