Negative Feedback Regulation of Fatty Acid Production Based on a Malonyl-CoA Sensor–Actuator

January 10th, 2014 by Di Liu, Yi Xiao, Bradley Evans and Fuzhong Zhang

TOC Graphic

ACS Synthetic Biology
DOI: 10.1021/sb400158w