Allosteric Regulation of Epoxide Opening Cascades by a Pair of Epoxide Hydrolases in Monensin Biosynthesis

December 13th, 2013 by Atsushi Minami, Toyoyuki Ose, Kyohei Sato, Azusa Oikawa, Kimiko Kuroki, Katsumi Maenaka, Hiroki Oguri and Hideaki Oikawa

TOC Graphic

ACS Chemical Biology
DOI: 10.1021/cb4006485
  • Posted in ACS Chemical Biology, Publications
  • Comments Off on Allosteric Regulation of Epoxide Opening Cascades by a Pair of Epoxide Hydrolases in Monensin Biosynthesis